Vedtægter for Viemose Møllelaug


§1

Møllelaugets navn er Viemose Møllelaug. Hjemsted er Vordingborg kommune.


§2

Stk. 1.

Møllelaugets formål er at erhverve og eje, samt istandsætte og bevare Viemose mølle på en virkelighedstro, materialetro og håndværkstro måde. Viemose mølle er beliggende på Viemose Gade 105, matr.nr.14 o Viemose by, Kalvehave sogn. Desuden er det laugets formål at tilvejebringe det økonomiske grundlag for hovedformålet, samt igangsætte aktiviteter omkring og med relation til møllen.


Stk.2.

Møllelauget skal være medlem af Dansk Mølleforening. Møllen og møllelauget deltager i den årlige ”mølledag” arrangeret af dansk Mølleforening.


Møllen åbnes for offentligheden på tidspunkter fastlagt af bestyrelsen.


§3

Det økonomiske grundlag for møllelauget kan tilvejebringes bl.a. ved tilskud/støttet fra offentlige eller private midler (fonde, sponsorater), kontingent, entreindtægter og indtægter fra aktiviteter.

Tilvejebragte midler kan alene anvendes til de i §2 stk. 1 anførte formål.


§4

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner/husstande, foreninger, institutioner og virksomheder, der ønsker at støtte og arbejde for møllelaugets formål.


Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.


Indmeldelse sker ved henvendelse til laugets formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er indbetalt. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra førstkommende generalforsamling.


§5

Generalforsamlingen er møllelaugets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved mail eller brev til medlemmerne og ved indlæg på laugets hjemmeside.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent for året

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 3 af bestyrelsens medlemmer er valgt på lige år

og 2 er valgt i ulige år. Suppleanter vælges for et år.

8. Valg af revisor og revisor suppleant for en etårig periode.

9. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar forud for generalforsamlingen.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.


Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning med mindre én ønsker skriftlig afstemning. Medmindre andet fremgår af vedtægterne træffes beslutning ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Stemme- og mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.


Ved personvalg, hvor der er foreslået mere end en kandidat, fortages altid skriftlig afstemning.


§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 20 % af medlemmerne kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 4 uger og senest 8 uger efter anmodningen er formanden i hænde.


§7

Bestyrelsen leder lauget i overensstemmelse med gældende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Møllelauget ledes af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer, samt tidligere mølleejer Allan With Grove, så fremt han ønsker det.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.


Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede og nærmere definerede opgaver. Arbejdsgrupper kan sende en repræsentant til deltagelse i bestyrelsens møder.


Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder, indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dags- orden. Der afholdes årligt mindst tre bestyrelsesmøder samt det konstituerende møde.


Der føres referat ved bestyrtelsesmøderne. Referatet tilgår bestyrelsesmedlemmerne og protokollen skal være tilgængelig for medlemmerne.


Laugets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Laugets regnskab føres af kassereren. Medlemsregister føres af sekretæren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§8

Møllelauget hæfter alene for sine forpligtigelser med den til lauget til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke møllelaugets medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.


Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet arbejdskraft til restaurering og vedligeholdelse af møllebygningen, dens inventar og grund og til indkøb af materialer m.v. hertil.


Lauget tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.


§9

Ændring af møllelaugets vedtægter kræver, at 2/3 af møllelaugets medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af møllelaugets medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, såfremt forslaget til vedtægtsændring fastholdes. Ny generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.


§10

Beslutning om møllelaugets ophør kan alene finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger hvoraf den ene er ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. I indkaldelsen skal angives, at møllelaugets ophør er på dagsordenen.

Mindst 2/3 af lavets medlemmer skal stemme for forslaget for at ophør kan besluttes. På den ekstraordinære generalforsamling kræves 2/3 del flertal af de fremmødte.

Hvis møllelauget ophører, realiseres laugets værdier, som sammen med formuen fordeles til danske møller af Dansk Mølleforening.


Viemose Møllelaugs vedtægt blev enstemmig vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. maj 2014


Dirigent på den stiftende generalforsamling:

Carsten Nøhr Larsen


Bestyrelse valgt på den stiftende generalforsamling:


Stig Eriksson

Formand


Ole Jakobsen

Næstformand


Laila Sommerhøj Juhl

Kasserer


Erik Rasmussen

Sekretær


Michael Mogensen

Bestyrelsesmedlem


Allan With Groth

Mølleejer