Beretninger

Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2021

 

Formanden bød velkommen.

 

Mødet blev indledt med at mindes Møllelaugets bestyrelsesmedlem Michael Mogensen.

 

Så fulgte iflg. dagorden.

Tano Jacobsen blev valgt til dirigent.

Stig fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen sluttede med en stor tak til Ole Jacobsen, der fik diplom som æresmedlem.

 

Beretningen blev godkendt.

Laila fremlagde det reviderede regnskab for 2019 og 2020. Disse blev godkendt

Kontingent for 2022, uændret

Fremlæggelse af budget. Godkendt

Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen samt to suppleanter.

Alle bestyrelsens medlemmer var på valg . Der var ingen generalforsamling i

2019 og 2020 p.g.a corona.

 

Til bestyrelsen blev valgt for et år.

Tano Jacobsen

Laila Juhl

 

For to år blev valgt:

Stig Eriksson

Inger Hansen

Lisbeth Leffler

 

Som suppleant:

Henning Jensen

 

Valg som revisor: Fin Jensen

 

Som revisor suppl. Povl Hansen

 

 

 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand:  Stig Eriksson

Næstformand Tano Jacobsen

Kasserer  Laila Juhl

Sekretær  Inger Hansen

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Leffler

Suppleant  Henning Jensen

 

Generalforsamling tirsdag den 10. 4. 2018 kl. 19

13 var fremmødt.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

 

1. Tano Nordgaard Jakobsen blev valgt som dirigent.

 

2.  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017, denne blev godkendt.

     Beretningen kan ses på hjemmesiden.

 

3.  Kassereren gennemgik regnskabet, der er p.t. 66 medlemmer. Regnskabet blev

     godkendt.

     Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 

4.  Kontingent forbliver uændret: dvs. 150 kr. for enkeltperson, 200 kr. for

     husstand,  500 kr. for virksomheder. Kontingent blev vedtaget .

 

5. Budget blev fremlagt, det er dog uforudsigeligt, hvor mange gaver og

    donationer der bliver indbetalt.

 

6.Der var ingen indkomne forslag.

 

7.  Valg: Stig Eriksson ønskede genvalg

     Michael Mogensen ønskede genvalg

     Birgit Hasling ønskede ikke genvalg

     Bestyrelsen foreslog Inger Hansen

     Suppl: Jacob B. Christensen ønskede genvalg

     Inger Hansen ønskede ikke genvalg

     Birgit Hasling indgik som suppl.

 

     Bestyrelsen godkendt af generalforsamlingen.

 

8.   Valg af revisor: Fin Jensen genvalgtes, Povl Hansen som suppl.

 

9.   Der var intet under punktet Eventuelt.

 

 

Godkendelse af referatet

 

Tano Jakobsen

 

 

Bestyrelsens Beretning for 2017

v/generalforsamlingen den 10. april 2018

 

Vores mål for 2017 var at få udarbejdet projektbeskrivelser af vores kommende større projekter – nye spåner, maling af hele møllen, ny omgang, reparation af møllehjul og til sidst nye vinger. Sådan en projektbeskrivelse skal ligge til grund for ansøgninger til forskellige fonde. Derfor er det vigtigt, at det bliver gjort på den helt rigtige måde således, at man formindsker risikoen for afslag. Jeg skulle selv prøve at udfærdige disse beskrivelser, men må erkende at det ikke bare er sådan lige til. Derfor er jeg meget glad for at vi her i 2017 har fået taget initiativ til at få nedsat et udvalg, hvis opgave det er at få sat vores fondsansøgning i gang samt at få udarbejdet disse projektbeskrivelser. Vi har i 2018, ekstra indkaldt 3 lokale ildsjæle som vi håber kan og vil hjælpe os med dette og det er, til min store glæde, lykkedes os at få nedsat et udvalg som består af Tage Lund Pedersen, Kjeld Larsen, Jørgen Vorgelius samt Lisbeth og Ole Jacobsen.

 

På trods af at vi ikke har fået søgt, har vi alligevel fået lidt midler til vores arbejde. Filtenborg El har doneret kr. 2.500 og flere private personer har til sammen doneret kr. 18.500. Her vil jeg gerne lige fortælle en lille historie – på facebook bliver vi kontaktet, af en der har været en oppe på møllen og læse lidt omkring møllens historie. Vedkommende synes at vi godt kunne trænge til lidt midler, for at få sat yderligere gang i istandsættelsen, og han vil derfor gerne donere penge til projektet. Efterfølgende bliver jeg gjort opmærksom på, at der er blevet sat kr. 10.000 ind på kontoen. Jeg kontakter ham og takker mange gange for beløbet og inviterer ham til at komme op på møllen for at se og høre mere om møllen historie og fremtidsplaner. Her er det så, at han fortæller, at det ikke var kr. 10.000 men kr. 15.000. Ganske rigtigt, der var sat yderligere kr. 5.000 ind på kontoen. Jeg kontakter ham igen, for at takke ham og for at oplyse ham om, at vi gerne vil gøre ham til medlem. Det vil han meget gerne, men så vil han da selvfølgelig indbetale yderligere kr. 200 for et husstands- medlemskab. Det er sådanne oplevelser der giver ens frivillige arbejde kæmpe inspiration og glæde.

 

Endnu er servitutterne her i 2017 stadigvæk ikke kommet på plads, men vi har aftalt med Allan, at vi i 2018 skriver dem under uden at tinglyse dem.

 

Igen i år har vi, som tak til de frivillige som har hjulpet os med arbejdet og de arrangementer vi har afholdt i og omkring Møllen, holdt en lille ”julefrokost”. Denne fik vi igen sponsoreret. Alle hyggede sig og der blev snakket ivrigt på kryds og tværs. Det giver alle en god samhørig- hedsfølelse, hvilket også er et af formålene med arrangementet.

 

 

 

 

 

Vi har i 2017, i lighed med tidligere år, lavet flere arrangementer. Dels for at få flere til at interessere sig for møllen og arbejdet omkring den, men selvfølgelig også for at prøve at skabe midler til det fortsatte arbejde.

 

–  Den 18. juni 2017 afholdt vi den officielle Mølledag. Der var omkring

10-15 på besøg.

–  Den 26. august 2017 havde vi Møllemarked.

Udover loppeboderne, havde vi fået nogle erhvervsdrivende til at komme med deres boder. Veterantraktorerne kom og viste os hvordan man pløjer med gamle traktorer og som noget nyt forsøgte vi os med havetraktortræk. Ellers foregik det som tidligere år.

Lidt optimistisk vil vi anslå, at der har været omkring 1000 besøgende. En fantastisk succes, og hvis den udvikling fortsætter, så bliver det rigtigt spændende fremover.

 

–  Vores Julemarked afholdt vi i lighed med de andre år. Det er blevet en

tradition og selvfølgelig spillede musikgruppen ”Gammel Kallehave Savværk” igen i år julemusik. Møllen var stuvende fuld, stort set hele eftermiddagen. En god og hyggelig juletradition, som vi er meget glade for og selvfølgelig fortsætter med.

 

2017 var også året, hvor møllen havde 150 års fødselsdag. Det fejrede vi med et åbent hus hvor vi, sammen med Maja, serverede små pindemadder samt lidt at drikke. Vi havde blandt andet inviteret lokale erhvervsdrivende samt Vordingborg Kommune. Der kom ca. 50 besøgende, herunder blandt andet repræsentanter fra Mølleforeningen. Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn kunne desværre ikke komme, men vi blev i 2018 inviteret til museumsforeningen årsfest, hvor vi fik en forsinket fødselsdagsgave på kr. 3.000. Tusind tak for det.

 

Arbejdsgruppen har igen i år fået noget for hånden. Nylavede vinduer er isat, tagtrekanterne er vi i gang med at lægge nyt tag på, vi har fået anlagt ny vej op til møllen og der er blevet lavet et toilet til alle vores besøgende.

Så 2017 var alt i alt et godt år, hvor vi nåede det meste af det vi havde sat os for.

 

2018 – Magasinbygningen skal nu igennem den helt store forvandling. Povl har udarbejdet tegninger og er i gang med ansøgning om bygge- tilladelse. Til det projekt skal vi selv søge penge. Derfor vil Povl, Ole og jeg, sætte os sammen og få udarbejdet det nødvendige materiale til ansøgningerne. Sidst men ikke mindst skal vi havde lagt tag på de sidste 2 møllehjørner. Og vi er også spændt på om det lykkes fondsudvalget at nå deres mål, nemlig min. en ansøgning i 2018.

 

Jeg vil gerne sige STOR tak til alle, som har været med omkring arbejdet med Møllen.

 

PBV

Stig Eriksson

Referat af generalforsamling 12. april 2016 kl.19.00 i Viemose forsamlingshus

18 mødte.

 

Stig byder velkommen til første ordinære generalforsamling.

 

Carsten Nøhr Larsen vælges til dirigent.

 

Finn og Paul vælges til stemmetællere.

 

Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt og annonceret i Sydsjællands tidende 16. marts 2016 og på laugets hjemmeside.

 

Stig fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Carsten spørger efter aflagt beretning om der er bemærkninger til beretningen.

Der er en enkel rettelse 2. sidste afsnit der skal stå Haveselskabet og ikke haveforeningen.

Der var spørgsmål til de 3 lærketræer til vingerne, idet spørgeren mente der var 4 finger på en mølle – årsagen hertil er, at de 2 træer er gennemgående og de 3. er til forstærkninger.

Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

 

Laila gennemgår regnskabet.

Der er udarbejdet budget for 2016, men da det er uforudsigeligt hvor mange donationer og udbetalinger fra fonde der kommer, er budgettet meget forsigtigt, og inden for rammerne af egne midler.

Der er pt. 71 betalende medlemmer

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Kontingentet fastholdes i samme størrelse d.v.s. enkeltpersoner 150 kr., husstande 200 kr. og virksomheder 500 kr. der var en snak på tværs, om hvornår kontingentet gælder fra – alle er enige det er for det kommende år.

Kontingentet vedtages.

 

Valg:

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Stig Eriksson som ønsker genvalg.

Michael Mogensen som ønsker genvalg.

Erik Rasmussen ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen forslår Birgit Hasling.

Alle bliver valgt for en ny 2årig periode.

To suppleanter til bestyrelsen på valg. Jakob R. Christensen og Inger Hansen bliver begge genvalgt.

Revisor og revisorsuppleant på valg. Fin Jensen genvælges som revisor og Povl Hansen som revisor suppleant.

Eventuelt. Der var ikke noget under eventuelt

 

Referatet godkendes af Dirigenten

 

 

Carsten Nøhr Larsen

 

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen konstituerende møde:

Konstitueringen:

Stig er formand. Ole er næstformand. Laila er kasserer. Birgit er sekretær. Michael Mogensen og Allan With Groth er almindelige bestyrelsesmedlemmer

Næste møde afholdes mandag 24-5-2016

Referat og konstituering godkendes af bestyrelsen

 

Stig Eriksson   Ole Jakobsen

Laila S. Juhl   Birgit Hasling

Michael Mogensen  Allan With Grove

 

 

Bestyrelsens Beretning for 2016

v/generalforsamlingen den 25. april 2017

 

 

Vi havde som mål i 2016, at få gang i at søge fondsmidler, til de lidt større arbejder på møllen, derfor var jeg på et heldags fundraising kursus i KulturregionStorstrøm, hvilket også gav mig en masse hint til hvordan man binder an med, at søge midler gennem fonde. blandt andet skal vi have udarbejdet en projektbeskrivelse af det arbejde som vi skal have udført på Møllen. Den beskrivelse, er jeg ikke færdig med endnu, men jeg håber på at blive færdig i 2017. Men vi har da fået lidt midler til vores arbejde. Sjællandske har givet os kr. 5.000 og et ægtepar fra Næstved kr. 1.000.

Endnu er servitutterne ikke kommet på plads. Men også her håber vi på, at det falder på plads her i 2017.

Bestyrelsen har besluttet, at holde en lille ”julefrokost”, som tak til de frivillige som har hjulpet os med arbejdet og de arrangementer vi har afholdt i og omkring Møllen. ”Julefrokosten” fik vi delvis sponsoreret og resten måtte deltagerne selv betale. Men alt i alt en rigtigt hyggelig aften.

Vi har stadigvæk kontakt til andre møller. Blandt andet ved at deltage i Dansk Mølleforenings generalforsamling samt Foreningen af møller på Sjælland syd og vest. Vi var også vært for Løve Mølles bestyrelse med ægtefæller.

Vi havde igen i år lavet flere arrangementer, dels for at få flere til at interessere sig for møllen og arbejdet omkring møllen, men selvfølgelig også for at skabe midler til det fortsatte arbejde.

 

–  Den 19. juni 2016 afholdt vi den officielle Mølledag. Det gik ok, men

    der var ikke så mange mennesker som vi kunne have ønsket os.

–  Den 27. august 2016 havde vi arrangeret et udvidet loppemarked

 og havde samtidig omdøbt dagen til at hedde Møllemarked.

 Udover loppeboderne, havde vi fået nogle erhvervsdrivende til at

komme med deres boder. Veterantraktorerne kom og viste os hvordan man pløjer med gamle traktorer. Vi havde lånt Ole´s hestevogn og kørte børn og forældre rundt på pladsen. Amerikanerklubben kom og udstillede deres amerikaner biler og sidst men ikke mindst havde vi udsalgsboder med kaffe, kage, fadøl, vand, burgere og pølser m.v.

Lidt optimistisk vil vi anslå, at der har været omkring 500 – 600 besøgende, og det er mindst 5x så mange som sidste år. En rigtig god succes, som vi helt sikkert gentager næste år.

 

 

 

–  Vores Julemarked havde vi udvidet med den mulighed, at publikum

kunne få lov til selv at købe og male både hvede- og rugmel samt valse havre. Vi havde lånt valserne af Hjemmeriet Ringsted, som også kom med økologiske kornprodukter. Vi havde flyttet arrangementet over i selve møllen, som var gjort stort set færdig til netop denne dag og i lighed med sidste år, spillede musikgruppen ”Gammel Kallehave Savværk” julemusik. Vi tror, at der var mindst 100 deltagere. Det var dejlig eftermiddag i december.

 

Arbejdsgruppen har igen i år fået noget for hånden, Gulvet er stort set lagt, der er udskiftet remme og bjælker, de to revledøre og et nyt lavet vindue er isat Møllen er blevet pudset og malet færdig både udvendig som indvendig.

Så alt i alt et godt år, hvor vi nåede det meste af det vi havde sat os for.

 

2017 – Magasinbygningen skal blandt andet have udskiftet taget. Møllen skal, på alle møllehjørnerne,  have lagt nyt tagpap m.v. Vi skal have lavet en indkørsel op til Møllen med en lille parkeringsplads.

Udover de øvrige arrangementer, er det året hvor Viemose Mølle fylder 150 år, og det har vi tænkt os, at markere på den ene eller anden måde.

 

Jeg vil gerne sige STOR tak til alle, som har været med omkring arbejdet med Møllen.

 

PBV.

Stig Eriksson