Beretninger

Generalforsamling tirsdag den 10. 4. 2018 kl. 19

13 var fremmødt.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

 

1. Tano Nordgaard Jakobsen blev valgt som dirigent.

 

2.  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017, denne blev godkendt.

     Beretningen kan ses på hjemmesiden.

 

3.  Kassereren gennemgik regnskabet, der er p.t. 66 medlemmer. Regnskabet blev

     godkendt.

     Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 

4.  Kontingent forbliver uændret: dvs. 150 kr. for enkeltperson, 200 kr. for

     husstand,  500 kr. for virksomheder. Kontingent blev vedtaget .

 

5. Budget blev fremlagt, det er dog uforudsigeligt, hvor mange gaver og

    donationer der bliver indbetalt.

 

6.Der var ingen indkomne forslag.

 

7.  Valg: Stig Eriksson ønskede genvalg

     Michael Mogensen ønskede genvalg

     Birgit Hasling ønskede ikke genvalg

     Bestyrelsen foreslog Inger Hansen

     Suppl: Jacob B. Christensen ønskede genvalg

     Inger Hansen ønskede ikke genvalg

     Birgit Hasling indgik som suppl.

 

     Bestyrelsen godkendt af generalforsamlingen.

 

8.   Valg af revisor: Fin Jensen genvalgtes, Povl Hansen som suppl.

 

9.   Der var intet under punktet Eventuelt.

 

 

Godkendelse af referatet

 

Tano Jakobsen

 

 

Bestyrelsens Beretning for 2017

v/generalforsamlingen den 10. april 2018

 

Vores mål for 2017 var at få udarbejdet projektbeskrivelser af vores kommende større projekter – nye spåner, maling af hele møllen, ny omgang, reparation af møllehjul og til sidst nye vinger. Sådan en projektbeskrivelse skal ligge til grund for ansøgninger til forskellige fonde. Derfor er det vigtigt, at det bliver gjort på den helt rigtige måde således, at man formindsker risikoen for afslag. Jeg skulle selv prøve at udfærdige disse beskrivelser, men må erkende at det ikke bare er sådan lige til. Derfor er jeg meget glad for at vi her i 2017 har fået taget initiativ til at få nedsat et udvalg, hvis opgave det er at få sat vores fondsansøgning i gang samt at få udarbejdet disse projektbeskrivelser. Vi har i 2018, ekstra indkaldt 3 lokale ildsjæle som vi håber kan og vil hjælpe os med dette og det er, til min store glæde, lykkedes os at få nedsat et udvalg som består af Tage Lund Pedersen, Kjeld Larsen, Jørgen Vorgelius samt Lisbeth og Ole Jacobsen.

 

På trods af at vi ikke har fået søgt, har vi alligevel fået lidt midler til vores arbejde. Filtenborg El har doneret kr. 2.500 og flere private personer har til sammen doneret kr. 18.500. Her vil jeg gerne lige fortælle en lille historie – på facebook bliver vi kontaktet, af en der har været en oppe på møllen og læse lidt omkring møllens historie. Vedkommende synes at vi godt kunne trænge til lidt midler, for at få sat yderligere gang i istandsættelsen, og han vil derfor gerne donere penge til projektet. Efterfølgende bliver jeg gjort opmærksom på, at der er blevet sat kr. 10.000 ind på kontoen. Jeg kontakter ham og takker mange gange for beløbet og inviterer ham til at komme op på møllen for at se og høre mere om møllen historie og fremtidsplaner. Her er det så, at han fortæller, at det ikke var kr. 10.000 men kr. 15.000. Ganske rigtigt, der var sat yderligere kr. 5.000 ind på kontoen. Jeg kontakter ham igen, for at takke ham og for at oplyse ham om, at vi gerne vil gøre ham til medlem. Det vil han meget gerne, men så vil han da selvfølgelig indbetale yderligere kr. 200 for et husstands- medlemskab. Det er sådanne oplevelser der giver ens frivillige arbejde kæmpe inspiration og glæde.

 

Endnu er servitutterne her i 2017 stadigvæk ikke kommet på plads, men vi har aftalt med Allan, at vi i 2018 skriver dem under uden at tinglyse dem.

 

Igen i år har vi, som tak til de frivillige som har hjulpet os med arbejdet og de arrangementer vi har afholdt i og omkring Møllen, holdt en lille ”julefrokost”. Denne fik vi igen sponsoreret. Alle hyggede sig og der blev snakket ivrigt på kryds og tværs. Det giver alle en god samhørig- hedsfølelse, hvilket også er et af formålene med arrangementet.

 

 

 

 

 

Vi har i 2017, i lighed med tidligere år, lavet flere arrangementer. Dels for at få flere til at interessere sig for møllen og arbejdet omkring den, men selvfølgelig også for at prøve at skabe midler til det fortsatte arbejde.

 

–  Den 18. juni 2017 afholdt vi den officielle Mølledag. Der var omkring

10-15 på besøg.

–  Den 26. august 2017 havde vi Møllemarked.

Udover loppeboderne, havde vi fået nogle erhvervsdrivende til at komme med deres boder. Veterantraktorerne kom og viste os hvordan man pløjer med gamle traktorer og som noget nyt forsøgte vi os med havetraktortræk. Ellers foregik det som tidligere år.

Lidt optimistisk vil vi anslå, at der har været omkring 1000 besøgende. En fantastisk succes, og hvis den udvikling fortsætter, så bliver det rigtigt spændende fremover.

 

–  Vores Julemarked afholdt vi i lighed med de andre år. Det er blevet en

tradition og selvfølgelig spillede musikgruppen ”Gammel Kallehave Savværk” igen i år julemusik. Møllen var stuvende fuld, stort set hele eftermiddagen. En god og hyggelig juletradition, som vi er meget glade for og selvfølgelig fortsætter med.

 

2017 var også året, hvor møllen havde 150 års fødselsdag. Det fejrede vi med et åbent hus hvor vi, sammen med Maja, serverede små pindemadder samt lidt at drikke. Vi havde blandt andet inviteret lokale erhvervsdrivende samt Vordingborg Kommune. Der kom ca. 50 besøgende, herunder blandt andet repræsentanter fra Mølleforeningen. Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn kunne desværre ikke komme, men vi blev i 2018 inviteret til museumsforeningen årsfest, hvor vi fik en forsinket fødselsdagsgave på kr. 3.000. Tusind tak for det.

 

Arbejdsgruppen har igen i år fået noget for hånden. Nylavede vinduer er isat, tagtrekanterne er vi i gang med at lægge nyt tag på, vi har fået anlagt ny vej op til møllen og der er blevet lavet et toilet til alle vores besøgende.

Så 2017 var alt i alt et godt år, hvor vi nåede det meste af det vi havde sat os for.

 

2018 – Magasinbygningen skal nu igennem den helt store forvandling. Povl har udarbejdet tegninger og er i gang med ansøgning om bygge- tilladelse. Til det projekt skal vi selv søge penge. Derfor vil Povl, Ole og jeg, sætte os sammen og få udarbejdet det nødvendige materiale til ansøgningerne. Sidst men ikke mindst skal vi havde lagt tag på de sidste 2 møllehjørner. Og vi er også spændt på om det lykkes fondsudvalget at nå deres mål, nemlig min. en ansøgning i 2018.

 

Jeg vil gerne sige STOR tak til alle, som har været med omkring arbejdet med Møllen.

 

PBV

Stig Eriksson

Referat af generalforsamling 12. april 2016 kl.19.00 i Viemose forsamlingshus

18 mødte.

 

Stig byder velkommen til første ordinære generalforsamling.

 

Carsten Nøhr Larsen vælges til dirigent.

 

Finn og Paul vælges til stemmetællere.

 

Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt og annonceret i Sydsjællands tidende 16. marts 2016 og på laugets hjemmeside.

 

Stig fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Carsten spørger efter aflagt beretning om der er bemærkninger til beretningen.

Der er en enkel rettelse 2. sidste afsnit der skal stå Haveselskabet og ikke haveforeningen.

Der var spørgsmål til de 3 lærketræer til vingerne, idet spørgeren mente der var 4 finger på en mølle – årsagen hertil er, at de 2 træer er gennemgående og de 3. er til forstærkninger.

Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

 

Laila gennemgår regnskabet.

Der er udarbejdet budget for 2016, men da det er uforudsigeligt hvor mange donationer og udbetalinger fra fonde der kommer, er budgettet meget forsigtigt, og inden for rammerne af egne midler.

Der er pt. 71 betalende medlemmer

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Kontingentet fastholdes i samme størrelse d.v.s. enkeltpersoner 150 kr., husstande 200 kr. og virksomheder 500 kr. der var en snak på tværs, om hvornår kontingentet gælder fra – alle er enige det er for det kommende år.

Kontingentet vedtages.

 

Valg:

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Stig Eriksson som ønsker genvalg.

Michael Mogensen som ønsker genvalg.

Erik Rasmussen ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen forslår Birgit Hasling.

Alle bliver valgt for en ny 2årig periode.

To suppleanter til bestyrelsen på valg. Jakob R. Christensen og Inger Hansen bliver begge genvalgt.

Revisor og revisorsuppleant på valg. Fin Jensen genvælges som revisor og Povl Hansen som revisor suppleant.

Eventuelt. Der var ikke noget under eventuelt

 

Referatet godkendes af Dirigenten

 

 

Carsten Nøhr Larsen

 

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen konstituerende møde:

Konstitueringen:

Stig er formand. Ole er næstformand. Laila er kasserer. Birgit er sekretær. Michael Mogensen og Allan With Groth er almindelige bestyrelsesmedlemmer

Næste møde afholdes mandag 24-5-2016

Referat og konstituering godkendes af bestyrelsen

 

Stig Eriksson   Ole Jakobsen

Laila S. Juhl   Birgit Hasling

Michael Mogensen  Allan With Grove

 

 

Bestyrelsens Beretning for 2016

v/generalforsamlingen den 25. april 2017

 

 

Vi havde som mål i 2016, at få gang i at søge fondsmidler, til de lidt større arbejder på møllen, derfor var jeg på et heldags fundraising kursus i KulturregionStorstrøm, hvilket også gav mig en masse hint til hvordan man binder an med, at søge midler gennem fonde. blandt andet skal vi have udarbejdet en projektbeskrivelse af det arbejde som vi skal have udført på Møllen. Den beskrivelse, er jeg ikke færdig med endnu, men jeg håber på at blive færdig i 2017. Men vi har da fået lidt midler til vores arbejde. Sjællandske har givet os kr. 5.000 og et ægtepar fra Næstved kr. 1.000.

Endnu er servitutterne ikke kommet på plads. Men også her håber vi på, at det falder på plads her i 2017.

Bestyrelsen har besluttet, at holde en lille ”julefrokost”, som tak til de frivillige som har hjulpet os med arbejdet og de arrangementer vi har afholdt i og omkring Møllen. ”Julefrokosten” fik vi delvis sponsoreret og resten måtte deltagerne selv betale. Men alt i alt en rigtigt hyggelig aften.

Vi har stadigvæk kontakt til andre møller. Blandt andet ved at deltage i Dansk Mølleforenings generalforsamling samt Foreningen af møller på Sjælland syd og vest. Vi var også vært for Løve Mølles bestyrelse med ægtefæller.

Vi havde igen i år lavet flere arrangementer, dels for at få flere til at interessere sig for møllen og arbejdet omkring møllen, men selvfølgelig også for at skabe midler til det fortsatte arbejde.

 

–  Den 19. juni 2016 afholdt vi den officielle Mølledag. Det gik ok, men

    der var ikke så mange mennesker som vi kunne have ønsket os.

–  Den 27. august 2016 havde vi arrangeret et udvidet loppemarked

 og havde samtidig omdøbt dagen til at hedde Møllemarked.

 Udover loppeboderne, havde vi fået nogle erhvervsdrivende til at

komme med deres boder. Veterantraktorerne kom og viste os hvordan man pløjer med gamle traktorer. Vi havde lånt Ole´s hestevogn og kørte børn og forældre rundt på pladsen. Amerikanerklubben kom og udstillede deres amerikaner biler og sidst men ikke mindst havde vi udsalgsboder med kaffe, kage, fadøl, vand, burgere og pølser m.v.

Lidt optimistisk vil vi anslå, at der har været omkring 500 – 600 besøgende, og det er mindst 5x så mange som sidste år. En rigtig god succes, som vi helt sikkert gentager næste år.

 

 

 

–  Vores Julemarked havde vi udvidet med den mulighed, at publikum

kunne få lov til selv at købe og male både hvede- og rugmel samt valse havre. Vi havde lånt valserne af Hjemmeriet Ringsted, som også kom med økologiske kornprodukter. Vi havde flyttet arrangementet over i selve møllen, som var gjort stort set færdig til netop denne dag og i lighed med sidste år, spillede musikgruppen ”Gammel Kallehave Savværk” julemusik. Vi tror, at der var mindst 100 deltagere. Det var dejlig eftermiddag i december.

 

Arbejdsgruppen har igen i år fået noget for hånden, Gulvet er stort set lagt, der er udskiftet remme og bjælker, de to revledøre og et nyt lavet vindue er isat Møllen er blevet pudset og malet færdig både udvendig som indvendig.

Så alt i alt et godt år, hvor vi nåede det meste af det vi havde sat os for.

 

2017 – Magasinbygningen skal blandt andet have udskiftet taget. Møllen skal, på alle møllehjørnerne,  have lagt nyt tagpap m.v. Vi skal have lavet en indkørsel op til Møllen med en lille parkeringsplads.

Udover de øvrige arrangementer, er det året hvor Viemose Mølle fylder 150 år, og det har vi tænkt os, at markere på den ene eller anden måde.

 

Jeg vil gerne sige STOR tak til alle, som har været med omkring arbejdet med Møllen.

 

PBV.

Stig Eriksson

 

Generalforsamling tirsdag den 14. 4. 2015 kl. 19

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Møllelauget foreslår Carsten Nøhr Larsen som dirigent.

 

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

4. Fastlæggelse af kontingent for året

Forslag uændret kontingent.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

 

6. Behandling af indkomne forslag

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

3 af bestyrelsens medlemmer er valgt på lige år.

2 er valgt i ulige år.

På valg er:

Ole Jakobsen som ønsker genvalg

Laila S. Juhl som ønsker genvalg

 

Suppleanter vælges for et år.

På valg er:

Jakob R. Christensen og Inger Hansen, begge ønsker genvalg

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant for en etårig periode.

På valg er:

Fin Jensen som revisor og Povl Hansen som revisor suppleant, begge ønsker genvalg

 

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 14. 4. 2015

 

Efter den stiftende generalforsamling, og efter vores konstituering, skulle vi først rigtig i gang med alt det praktiske – indmeldelsesblanketter til nye medlemmer, få nedsat et arbejdshold, tilmelding til diverse registrer samt søge donationer.

 

En af de største opgaver, var at få orden i og omkring møllen.  Det nedsatte arbejdshold som består af Ole, Fin, Povl, Boye og Michael, har arrangeret det sådan, at der hver tirsdag fra kl. 10.00 skulle arbejdes. Resultatet af den indsats, må siges at være en imponerende. Ja nu ligner det jo en hel Mølle – En stor tak skal arbejdsholdet have for den super indsats de har lavet.

 

For at få en kontakt til omverdenen og komme på det globale verdenskort, skulle vi have en hjemmeside op og køre. Her var Allan primusmotor, idet han allerede, så småt, havde begyndt på hjemmesiden. Men opgaven var lidt for meget for Allan alene, så vi søgte en der kunne hjælpe og fik derved kontakt til en af vores medlemmer Inger Smidth, og det er de tos fortjeneste, at siden ser ud som den gør i dag. Inger måtte desværre melde fra, men vi vil benytte lejligheden til at takke Inger for sin indsats med opgaven. Inger er dog meget velkommen tilbage igen, hvis tiden, i fremtiden, tillader det. Hjemmesiden er dog ikke helt færdig endnu, og vi kunne godt bruge en hjælpende hånd til den opgave samt efterfølgende opdateringer.

 

Møllelaugets første initiativ, var at arrangere et åbent hus tirsdag d. 8. juli. Vi sendte invitationer ud til vores ca. 30 medlemmer, satte plakater op forskellige steder, plakater som Inger og Povl havde udarbejdet, samtidigt havde de via indsamlet gl. materialer lavet skitser af møllen og udarbejdet en lille historie. Der blev sat en computer op, som viste alt oprydningsarbejdet via et power point show, der blevet arrangeret kager, kaffe øl og vand og, hvis vi selv skal sige det, alt i alt et godt arrangement, hvor der deltog ca. 30 mennesker, og hvor vi fik et par nye medlemmer.  Efterfølgende besluttede vi os for at arrangere et loppemarked, hvor interesserede kunne leje en plads for kr. 100,00 og hvor vi selv ville indsamle effekter som vi kunne sælge. Så det helt store blev sat i gang, plakater, mails, facebook m.v. Og vi fik arrangeret pandekager, kaffe, hjemmebag m.v. Det forløb godt, vi havde ca. 10 stande og der kom en masse besøgende som købte og spiste, især af pandekagerne, men det bedste var, at det gav et overskud til Møllen.

 

Inger og Povl deltog i Mølleforeningens åbne Møllens dag, der afholdes hvert år i juni mdr. På denne dag fik de fat i møllebygger Jørn Nielsson og møllesagkyndig Jørgen Hansen fra Augustinus fonden. Disse to personligheder vil få en stor betydning for Viemose mølles fremtid og derfor var det naturligt, at vi inviterede møllebyggeren Jørn ned til Viemose mølle. Dels for, at bekræfte os i vores antagelse om møllen tilstand, som vi selv mente var i en ok forfatning, men også for at vejlede i hvordan vi skulle gribe en sådan omfattende istandsæt -telse af møllen an. Jørn kunne bekræfte at møllens tilstand var ok og at vi godt kunne få den på fode igen ved hårdt arbejde og velvillighed fra diverse fonde.

 

Inden vi skulle søge donationer, skulle der udarbejdes et projekt over de mest nødvendige opgaver. Vi fandt frem til at gulvene i møllen skulle udskiftes og at der skulle udskiftet 2 stk. bundrammer af egetræ, rådne vinduer, revledøre samt det meste af magasinbyg- ningen, alt i alt ca. kr. 75.000,00 inkl. moms. Det mest vigtige lige her nu, er gulvene og bundrammerne så det var det, vi lige skulle have fokus på. Arbejdsholdet begyndte, at restaurere møllefundamentet og murværk m.v.

 

Hvis vores projekt skulle kunne udføres, er det nødvendigt at have nogle midler. Vi havde snust os frem til, at SEAS-NVE havde 10 portioner af kr. 10.000,00 til udeling. Vi søgte SEAS- NVE, skrev om vores ideer og betydningen for vores lokalsamfund. Og heldet tilsmile-

de os. Vi fik kr. 10.000,00, diplom, interview, billeder til deres hjemme- side og efterfølgende 3,5 timers optagelser, der skulle bruges som reklamespot til brug for TV2 vejret, som sponsoreres af SEAS-NVE. Spottet har kørt længe i starten af 2015. Dette vejrspot bliver sendt mindst 2 gange dagligt i hele TV2 Øst’s område. Det har givet en hel del respons, og samtidig givet Viemose Mølle stor eksponering som jeg håber, kan smitte af på vores medlemmers og andres interesse for møllen.

 

Arbejdsholdets opgave var nu at organisere udskiftning af gulvene, men vinteren var så småt begyndt at indfinde sig, hvorfor der i en periode blev holdt en arbejdspause.

 

En ny mulighed opstod da det blev muligt, at søge Vordingborg Kom- mune – Det Frivillige Samråd, om midler til at udføre vores projekt. Vi søgte og fik igen bevilget kr. 10.000,00. En stor tak til Det Frivillige Råd.

 

Nu var der også penge til materialer til de 2 revledøre, og vi havde fået tilsagn fra Ole Henriksen i Viemose om, at han ville lave dørene. Det er vi rigtig glade for. Vi havde også fået forbindelse til den ”Gl.” Smedje på Samlemuseet Thorsvang, som vil smede beslag, og låse til de 2 døre ud fra de allerede eksisterende beslag, som er i dårlig stand.

 

Inden jul besluttede vi, at Møllen også skulle belyses i hele december måned, så den kunne synes milevis omkring og derved blive synlige for alle lokale. Herudover ville vi også have en julestue. Det kom sig af, at der nu var flyttet nisser ind i møllen, så det skulle bare arran- geres. Inger fik lavet en masse nisser, juleting m.v.  Allan kendte 3 musikanter der vil hygge med lidt stille julemusik. Det gik rigtigt godt, og hvis vi kan holde den tradition i gang, så skal det nok blive endnu bedre. Samtidig har vores magiker Povl, fået møllen til at køre, hvilket er helt utroligt og spændende. Fantastisk, at det overhoved kunne lykkedes, at få de gamle tandhjul m.v. til at dreje rundt, men jeg er nu helt sikker på, at der ikke er ikke noget som Povl, på den ene eller anden måde, ikke kan ud lave. Og hvis ikke Povl kan, ja så er det helt sikkert at så kan Ole eller Fin klare det -  et utroligt team.

 

Årsregnskab og medlemstilgang er tilfredsstillende, vi er ca. 54 med- lemmer, både private og firmaer.

 

Fremtiden 2015:

Den milde vinter har gjort, at tirsdagsholdet allerede er begyndt at udskifte gulvene i møllen. De er nået så langt nu, at gulvene på 2. sal er udskiftet og de er i gang med udskiftningen på 1. sal.

 

Men det mest dejlige er nu, at vi har fået klarhed over ejerskabet af møllen med tilhørende grundareal. Møllelaugets bestyrelse vil hermed give en megen stor tak til Allan for at det er lykkedes. Allan har foræret Møllelauget det hele, og det er en kæmpe stor gave som vi er meget glade for. Advokat Anders Stoltenberg (tidligere Viemose dreng) vil udføre alt papirarbejdet, og det for en brøkdel af normal pris, stor tak til Anders for den gestus.

 

Det sidste, der er faldet på plads, er hele møllen forsikringsforhold, så nu er møllen forsikret for brand og der er lavet ansvars- og arbejdsskades forsikring.

 

Som formand vil jeg gerne takke hele bestyrelsen, arbejdsholdet og alle andre som har hjulpet os i gennem hele året 2014 og derved har gjort dette projekt muligt.

 

 

PBV

Stig Eriksson